Info avond op 17 mei 2022  om 19:30 in het Trefhuus voor inwoners en verenigingen van Overdinkel

We willen inwoners, verenigingen, stichtingen en bedrijven uitnodigen om hen te informeren en mede te betrekken bij zaken die de dorpsraad voor ons dorp wil bereiken.

We willen via deze avond, onze website en sociale media naar buiten te treden. Leidend hierbij is ons jaarplan en de gebiedsagenda van de gemeente Losser. Onderstaand thema’s die wij o.m. met u willen delen:

Gezondheid en zorg

We willen een AED stichting oprichten die het beheer en de dekking van AED’s voor Overdinkel monitort en verzorgd.

We volgen de ontwikkelingen van de gezondheidscentra en vragen aandacht voor onwenselijke zaken. We willen aandacht vragen voor problemen in de zorg zoals eenzaamheid onder ouderen.

Ontwikkeling: Er is inmiddels een AED Stichting opgericht. Er worden door de Stichting op dit moment 4  AED ’s beheerd. Er wordt getracht om samenwerking te creëren tussen alle beheerders van AED’s in Overdinkel. Ook wordt gedacht om AED hulpverleners op te leiden.

AED Stichting Overdinkel

Wonen en werken

We volgen de woonvisie van de gemeente Losser en kijken speciaal naar zaken als bereikbaarheid,

pasbaarheid en duurzaamheid. We overleggen actief met de gemeente losser over nieuwbouw de Geurmeij

of het te bouwen “Knarrenhof het Stienenhof”. Ook signaleren we zaken die verbeterd kunnen  worden in de openbare ruimten.

Met de ondernemers club Overdinkel (OCO) hebben we geregeld contact. Bij sommige kwesties

trekken we gezamenlijk op t.b.v. Overdinkel.

Ontwikkeling: O.a. heeft de dorpsraad zich ingezet om fase 2 van de Geurmeij in ontwikkeling te nemen. Dit is thans in volle gang. Met de gemeente Losser en woningcorporatie Domijn is intensief gesproken over woonbehoeften en leefbaarheid in het dorp.

 

Het Stienenhofje              Geurmeij Fase 2

                                           

 Welzijn

Van belang zijn thema’s als eenzaamheid, zelfredzaamheid, integratie en welzijn.

Wij lobbyen voor een plek voor jongeren van 13 tot 17 jaar.

Ontwikkeling: Dit thema heeft geruime tijd onze aandacht. Helaas is de jongerenbus verdwenen. We denken aan nieuwe activiteiten voor deze groep. Zo zou een “Interactieve beweegmuur” een interessante optie kunnen zijn. Ook wordt gedacht aan de inzet van een poolbiljart.

 Sport en ontspanning

 Wij volgen het plan van de gemeente Losser voor spel- en speelplaatsen, in het verleden

is er gewezen op gewenste en onwenselijke zaken. Momenteel hebben initiatiefnemers aandacht gevraagd voor de realisatie van een “pumptrack baan”.

Ontwikkeling :De initiatiefnemers zijn bezig draagvlak te creëren  door middel van het tekenen van een intentieverklaring. Draagvlak lijkt er voldoende te zijn. Waar de pumptrackbaan gestationeerd gaat worden is momenteel (nog) niet bekend. Onze sport verenigingen spelen uiteraard een belangrijke rol bij alles dat met bewegen te maken heeft. Graag horen wij van hen over hun ideeën over dit thema.

We zijn betrokken bij het info/toerist plek bij het drielandenpunt. Ook volgen wij de mogelijke realisatie van een grensmuseum.

Recreatie

Ontwikkeling: Het perceel naast het uitkijkpunt is momenteel eigendom van de provincie. De gemeente Losser wil dit perceel aankopen, toeristisch door ontwikkelen en een schaapskooi realiseren. Samen met Bad Bentheim en Gronau wordt de mogelijkheid bekeken een doorsteek te maken naar de overkant van de weg Gronau – Gildehaus.

 Verkeer

We vragen aandacht voor onveilige situaties.

Ontwikkeling: Op dit moment wordt de situatie aan de Hoofdstraat nabij het “Trefhuus” besproken met de gemeente losser en de politie.

Milieu en Duurzaamheid

We zijn/waren betrokken bij het zonnepark Overdinkel. Met de gemeente losser is

gesproken over de energie en duurzaamheid transitie van Overdinkel.

Ontwikkeling: Er is met de gemeente losser intensief overleg geweest over de ontwikkeling van het zonnepark aan de grensweg. De mogelijkheid om te participeren in het park door bewoners van Overdinkel is tot nu toe zeer teleurstellend verlopen. De gemeente losser is nog in gesprek met ontwikkelaar Kronos. De dorpsraad blijft in gesprek en tracht positieve ontwikkelingen in gang te zetten. De gemeente losser gaat een voorlichtingsavond ”duurzaamheid” in Overdinkel organiseren. Wij hebben voorstellen gedaan voor een voorlichting op maat.

 Leefbaarheid/voorzieningen

We lobbyen voor behoud van de Aula voorziening en hebben aandacht gevraagd

voor ontwikkeling van “Insecten-hotels” in het buitengebied.

Ontwikkeling: Voor het realiseren van de insectenhotels, een initiatief van Gert Olde Hanter (Voorzitter OCO (Ondernemersclub Overdinkel) ,lopen op dit moment subsidieaanvragen. De insectenhotels worden gemaakt wanneer de financiën rond zijn.

 

Veiligheid

We signaleren ongewenste situaties en houden contact met wijkagent of Boa’s.

Jaarplan