Doelstelling  stichting ‘Dorpsraad Overdinkel’ 

1. Het bevorderen van het welzijn, de samenwerking en de promotie van Overdinkel als samenlevingsverband.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

      a. tekortkomingen in de Overdinkelse samenleving te signaleren en met betrokkenen hiervoor passende oplossingen te zoeken;

b. overleg en samenwerking tussen groeperingen in de Overdinkelse samenleving met gelijke doelstellingen te bevorderen;

c. betrokkenheid en zelfwerkzaamheid van de dorpsbewoners te stimuleren;

d. de totstandkoming van de door de samenleving noodzakelijk geachte voorzieningen te bevorderen;

e. daar waar kennis en deskundigheid ontbreekt, deze op passende wijze in te huren;

f. het zelfstandig of in samenwerking met het gemeentebestuur organiseren van inspraakmogelijkheden;

g. door mondeling, schriftelijk of digitaal zorg te dragen voor relevante en begrijpelijke informatie vanuit de dorpsraad;

h. het eventueel participeren in plaatselijke festiviteiten;

i. het minimaal één maal per jaar organiseren van een openbare vergadering met openheid over voor de Overdinkelse samenleving relevante zaken.

3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

4. De huisregels voor communicatie en samenwerking met het gemeentebestuur worden bij voorkeur vastgelegd in een schriftelijk convenant.