Jaarplan 2023            –          Dorpsraad Overdinkel

Voor ons beleid voor 2023 maken wij gebruik van ons meerjarenplan 2020 – 2025. De thematiek in dit plan is op veel zaken nog functioneel en actueel. Onze algemene doelstellingen staan onderstaand weer gegeven:

  • Het bevorderen van het welzijn, de samenwerking en de promotie van Overdinkel als samenlevingsverband.
  • Signaleren van verbeterpunten binnen de samenleving en helpen bij het zoeken naar passende oplossingen;
  • Stimuleren van samenwerking tussen groeperingen die het welzijn en de promotie bevorderen;
  • Bevorderen van betrokkenheid en zelfwerkzaamheid van bewoners en groeperingen;
  • Noodzakelijk voorzieningen trachten te behouden c.q. nieuwe helpen te verwezenlijken;
  • Organiseren van overleg en inspraak voor bewoners en groeperingen t.b.v. tekortkomingen, verbeteringen en vernieuwingen voor de samenleving;
  • Overleg met gemeentebestuur over alle zaken die van belang zijn voor de samenleving;
  • Overleg met overige instellingen over alle zaken die van belang zijn voor de samenleving;
  • Participeren of stimuleren van activiteiten die van belang zijn voor de samenleving.

Wat willen we in 2023 bereiken:

Gezondheid en zorg

De eindfase in de ontwikkeling van de verschillende Gezondheidscentra in Overdinkel is nog niet bereikt. Dokter Boermans verlaat het nieuwe gezondheidscentrum. Het 2e gezondheidscentrum in de oude bibliotheek gaat waarschijnlijk niet door. De dorpsraad blijft de ontwikkelingen met belangstelling volgen, ons uitgangspunt is een kwalitatief goede gezondheidszorg in Overdinkel die ook voor langere termijn houdbaar is. De Dagbesteding voor dementerende ouderen in Overdinkel is gestopt. Deze was altijd in de locatie “Tiekerhook”. Wij vinden dit erg jammer voor betrokkenen en familieleden. De dorpsraad zal in contact treden met St Maartenstede voor nadere uitleg hierover.

Wonen en werken

We volgen de woonvisie van de gemeente Losser en kijken speciaal naar zaken als bereikbaarheid, pasbaarheid en duurzaamheid. Ook vindt er overleg plaats met woningcoöperatie Domijn. Aan hen zijn recent vragen gesteld over de isolatiewaarden van hun woningen. Domijn zal dit jaar 17 woningen na isoleren aan de Hoofdstraat en Schoolstraat. De gesprekken met hen krijgen een gevolg. Ook zal dit jaar contact gezocht worden met de Stichting Huurders Belangen Losser. De gemeente laat een onderzoek doen naar de steden/bouwkundige architectuur in het centrum van ons dorp. Welke voorzieningen zijn wenselijk op de plekken van de bibliotheek, de oude Rabobank, het oude Aldi terrein en het oude Gezondheidscentrum? Op deze problematiek hebben wij de gemeente vaak gewezen en willen hier dan ook nauw bij betrokken blijven. Wij vinden dat er samenhang in de architectuur van het centrum moet zijn.

Ontwikkeling:  Geurmeij Fase 2 is in volle gang. Het Stienenhofje is in verkoop.

 Welzijn

Van belang zijn thema’s als eenzaamheid, zelfredzaamheid, integratie en welzijn. Wij lobbyen voor een plek voor jongeren van 13 tot 17 jaar. Een ander thema is de huidige energiecrisis, er komen steeds meer mensen financieel in de knel. We gaan onderzoeken of het initiatief uit de Glane “warme woonkamer” ook in Overdinkel te realiseren valt.

Ontwikkeling: Helaas is de jongerenbus verdwenen. We denken aan nieuwe activiteiten voor deze groep. Het  traject voor een “Interactieve beweegmuur” is in een vergevorderd stadium en kan in 2023 gerealiseerd worden. Binnen het Trefhuus vinden grote verplaatsingen van functionaliteiten plaats, dit door het samenvoegen van de scholen in één gebouw). We willen lobbyen voor ruimte voor de groep 13 tot 17 jaar, en het traject “warme woonkamer”. Dit wordt een plek om op te warmen en een kop koffie te nuttigen en om contacten te leggen met elkaar. Een leeshoek zou hiervoor ook dienst kunnen doen.

 Sport en ontspanning

 Wij volgen het plan van de gemeente Losser voor spel- en speelplaatsen, in het verleden is er gewezen op gewenste en onwenselijke zaken. Er is door initiatiefnemers aandacht gevraagd voor de realisatie van een “pumptrack baan”, hier is veel energie gestopt. De kans van slagen lijkt klein. De staat van de speeltuin bij het Trefhuus is slecht. We willen met belanghebbenden in overleg om deze speeltuin een “upgrade” te geven.  Mogelijk kan deze  na schooltijd als openbare speeltuin worden gebruikt.

Ontwikkeling : Er is reeds met de gemeente gesproken over de functionaliteit van het plein voor het Trefhuus. De speeltuin moet hier in meegenomen worden!

 Recreatie

De insectenhotels voor het buitengebied zijn klaar en kunnen in het voorjaar van 2023 geplaatst worden. De mogelijkheid om een grensmuseum te realiseren komt dichterbij. Na dit schooljaar gaat de “Brede School“ bij het Trefhuus in.

Ontwikkeling: Bruisend Overdinkel heeft een stichting op gericht met als doel om een “Grensmuseum” te realiseren. De insectenhotels  worden in het voorjaar 2023 geïnstalleerd

 Educatie

Samen met de 3 basisscholen zetten we dit jaar voor de leerlingen van groep 7 en 8 een “Oorlogswandeling” op. Deze zal op 12 mei plaatsvinden en langs een aantal locaties gaan waar in de tweede wereldoorlog in Overdinkel een gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Ontwikkeling: Er zijn een aantal verhalen opgesteld die ingesproken zullen worden en op beeld vastgelegd. Op de locaties zullen paaltjes geplaatst worden met daarop een plaatje met een QR code waarop de verhalen te zien en te horen zijn.

 Verkeer

We vragen aandacht voor onveilige situaties.

Ontwikkeling: Op dit moment wordt de situatie aan de Hoofdstraat nabij het “Trefhuus” besproken met de gemeente losser en de politie. Er wordt gekeken of het weer een 30 km zone kan worden die anders kan worden ingericht met signaal borden?? Misschien kan de ingang van de school naar de Prins Hendrikstraat. Dit kan een andere verkeer situatie op leveren.

Milieu en Duurzaamheid

We zijn betrokken bij het zonnepark II (Zonneweide Driland) in Overdinkel. Dit park wordt gerealiseerd door Twence op grond van de Familie Luijerink. De dorpsraad hoopt goede invloed te kunnen uit oefenen zodat de inspraak beter gaat verlopen dan bij het eerste park. Ten behoeve van participatie kom er een voorlichtingsavond in april van dit jaar.

De bedoeling is om een Energie coöperatie op te richten met als doel invloed te kunnen uitoefenen op het park. Op deze manier kunnen voordelen uit het park gebruikt worden t.b.v. doelen voor Overdinkel.

Leefbaarheid/voorzieningen

We lobbyen voor behoud van het Aula gebouw en de aula-voorziening.

Ontwikkeling: De Aula is van de Katholieke kerk en staat op dit moment te koop. De aula is nog steeds als zo danig in gebruik. Het gebouw staat op de gemeentelijke monumenten lijst. Wij willen onderzoeken of de aula functie voor Overdinkel behouden kan blijven.

 Veiligheid

We signaleren ongewenste situaties en houden contact met wijkagent of Boa,

Volledig jaarplan 2023