Jaarplan 2024            –          Dorpsraad Overdinkel

 

Voor ons beleid voor 2024 maken wij gebruik van ons meerjarenplan 2020 – 2025. De thematiek in dit plan is op veel zaken nog functioneel en actueel. Onze algemene doelstellingen staan onderstaand weer gegeven:

  • Het bevorderen van het welzijn, de samenwerking en de promotie van Overdinkel als samenlevingsverband.
  • Signaleren van verbeterpunten binnen de samenleving en helpen bij het zoeken naar passende oplossingen;
  • Stimuleren van samenwerking tussen groeperingen die het welzijn en de promotie bevorderen;
  • Bevorderen van betrokkenheid en zelfwerkzaamheid van bewoners en groeperingen;
  • Noodzakelijk voorzieningen trachten te behouden c.q. nieuwe helpen te verwezenlijken;
  • Organiseren van overleg en inspraak voor bewoners en groeperingen t.b.v. tekortkomingen, verbeteringen en vernieuwingen voor de samenleving;
  • Overleg met gemeentebestuur over alle zaken die van belang zijn voor de samenleving;
  • Overleg met overige instellingen over alle zaken die van belang zijn voor de samenleving;
  • Participeren of stimuleren van activiteiten die van belang zijn voor de samenleving.

 

Wat willen we in 2024 bereiken:

 

Gezondheid en zorg

De eindfase in de ontwikkeling van de verschillende Gezondheidscentra in Overdinkel is bijna bereikt. De Hervormde Kerk is aan de ere-dienst onttrokken. De vrijgekomen ruimte zou beschikbaar kunnen komen voor nieuwe diensten. De dorpsraad wil nauw contact houden met eigenaar Bergsma. Het thema gezondheidszorg is in Overdinkel nog niet uit ontwikkeld. Ons uitgangspunt is een kwalitatief goede gezondheidszorg in Overdinkel die ook voor langere termijn houdbaar is.

We gaan de aankomende Woonzorgnota van de Gemeente bestuderen. Er blijven bij de dorpsraad zorgen over thema’s als dementie en eenzaamheid.

 

Wonen en werken

Een lid van de dorpsraad is toegetreden tot de Stichting Huurders Belangen Losser. Op deze wijze blijven we nauw betrokken bij de lokale huurmarkt. De nieuwbouw aan de Geurmeij en het Stienen terrein zijn in volle gang. Met de heer Reuvers eigenaar van het oude Aldi terrein is contact geweest. Hij houdt ons op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wij vinden dat er samenhang in de architectuur van het centrum moet zijn. De gemeente laat een onderzoek doen naar de steden/bouwkundige architectuur in het centrum van ons dorp. De locaties van de oude bibliotheek en de oude Rabobank moeten net als het oude Aldi terrein hierin een plaats krijgen.

We hebben over het genoemde onderzoek nog niets vernomen van de Gemeente. Wij zullen hen hierop aanspreken. Ook willen we met Domijn en de Gemeente losser in overleg over het thema wonen en zorg. We volgen de woonvisie van de gemeente Losser en kijken speciaal naar zaken als bereikbaarheid, pasbaarheid en duurzaamheid.

 

Welzijn

Van belang zijn thema’s als eenzaamheid, zelfredzaamheid, integratie en welzijn. Wij lobbyen voor een plek voor jongeren van 13 tot 17 jaar. De jongeren bus die er in het verleden was is er niet meer. In Losser loopt een nieuwe proef voor deze groep. Hopelijk krijgt Overdinkel ook een nieuwe kans. Het project beweegmuur loopt al een lange tijd. We hopen dit project in 2024 te kunnen voltooi

                                                                              

Sport en ontspanning

Wij volgen het plan van de gemeente Losser voor spel- en speelplaatsen. De staat van de speeltuin bij het Trefhuus is slecht. We willen met belanghebbenden in overleg om deze speeltuin een “upgrade” te geven.  Mogelijk kan deze  na schooltijd als openbare speeltuin worden gebruikt. Op dit punt is er veel in de wacht gezet. Dit komt onder meer doordat de fusie tussen de basisscholen niet heeft plaatsgevonden. Zoals eerder vermeld blijven we hopen op de komst van een beweegmuur.

 

Recreatie

De insectenhotels voor het buitengebied zijn bijna klaar maar nog steeds niet geplaatst. We gaan de aanwezige knelpunten in 2024 oplossen. De stichting Bruisend Overdinkel blijft onderzoeken of een grensmuseum te realiseren is. Voorlopig gaat de “Brede School“ niet bij het Trefhuus in, daarmee vervalt de optie voor deze locatie.

Samen met omwonenden en de gemeente zijn we bezig een plan te maken om het terrein waar de basisschool Het Kompas gestaan heeft nieuw in te richten. We hopen dit eind dit jaar gerealiseerd te hebben.

 

Educatie

De fusie tussen 2 basisscholen is niet doorgegaan.

 

 Verkeer

We vragen aandacht voor onveilige situaties. Op dit punt hebben we maandelijks contact mogelijkheden met de wijkagent die onze vergaderingen bij zit.

Het behouden van goede busverbindingen blijkt een thema wat we blijvend moeten bewaken.

 

Milieu en Duurzaamheid

Met de gemeente losser  bespreken we zaken als duurzaamheid in wijken zoals groene energie, isolatie en oplaadpunten voor Elektrische auto’s.

We zijn betrokken bij het zonnepark II (Zonneweide Drieland) in Overdinkel. Dit park wordt gerealiseerd door Twence op grond van de Familie Luijerink. De dorpsraad heeft veel energie gestopt om de participatie voor dit park te borgen. Inmiddels is er een Energie coöperatie opgericht. Een dorpsraad lid is toegetreden tot het bestuur van de coöperatie. Door het nieuwe Provincie bestuur is gewijzigd beleid opgesteld. Het is thans onduidelijk of het zonnepark II er zal komen.

Als het park er komt hopen we dat voordelen uit het park gebruikt kunnen worden t.b.v. doelen voor Overdinkel.

 

Leefbaarheid/voorzieningen

We lobbyen voor behoud van het Aula gebouw en de aula-voorziening. We hebben hier contact over gehad met eigenaar Christiaan Olde Bolhaar. Ook hebben we gesproken met Nettie Roozeboom (uitvaartverzorging)

 

Veiligheid

We signaleren ongewenste situaties en houden contact met wijkagent of Boa’s. We blijven aandacht houden/vragen voor calamiteiten en  risico’s zoals bv Urenco Gronau. Hierbij horen ook de aanrijtijden voor hulpdiensten.

Volledig jaarplan 2024