Richtlijn voor gedrag Dorpsraad

Overdinkel 2 oktober 2023

Doel:

Deze gedragscode heeft tot doel de leden van de Dorpsraad Overdinkel te voorzien van richtlijnen en
normen voor hun gedrag, met als doel het bevorderen van integriteit, transparantie, verantwoordelijkheid en ethisch handelen in het belang van onze gemeenschap.

1. Integriteit en Onafhankelijkheid

a. Dorpsraadsleden handelen te allen tijde in het belang van de gemeenschap en niet in hun persoonlijke belang.
b. Dorpsraadsleden vermijden belangenconflicten, te verwachten persoonlijke belangenconflicten
worden aan de dorpsraad en betrokken partijen vermeld.
c. Dorpsraadsleden accepteren geen geschenken, voordelen of gunsten die hun onafhankelijkheid en
objectiviteit in gevaar kunnen brengen.
d. Dorpsraadsleden zullen in de publiciteit zoveel mogelijk via of in overleg met de voorzitter naar
buiten treden. Dit gebeurd over thema’s waarover consensus is binnen de dorpsraad.

2. Respectvol Gedrag

a. Dorpsraadsleden behandelen elkaar, medewerkers en leden van de gemeenschap met respect en
beleefdheid.
b. Discriminatie, intimidatie en ongepast gedrag worden niet getolereerd binnen de dorpsraad.

3. Verantwoordelijkheid en Betrokkenheid

a. Dorpsraadsleden zullen trachten om vergaderingen en evenementen van de dorpsraad bij te
wonen.
b. Dorpsraadsleden streven ernaar de belangen en behoeften van de hele gemeenschap te vertegenwoordigen.

4. Vertrouwelijkheid

a. Dorpsraadsleden behandelen vertrouwelijke informatie met de nodige zorgvuldigheid en delen
deze niet met derden zonder passende toestemming.

5. Gedragscode Handhaving

a. Overtredingen van deze gedragscode worden serieus genomen en kunnen leiden tot disciplinaire
maatregelen, waaronder schorsing of ontslag van de dorpsraad