Meerjarenplan 2020 – 2025

Onderstaand volgt een actieplan van de dorpsraad Overdinkel. Dit plan komt voort uit het Meerjarenplan 2020 – 2025. Het plan is uitgewerkt op onderstaande thema’s:

 1. Gezondheid en zorg;
 2. Wonen en werken;
 3. Welzijn, sport, ontspanning en recreatie;
 4. Verkeer, Milieu en Duurzaamheid;
 5. Leefbaarheid en voorzieningen voor bewoners.
 6. Veiligheid

Gezondheid en zorg

 • Actief meedenken voor de realisatie van een gezondheidscentrum. Gedacht wordt aan een voorziening in het centrum van het dorp waarin de eerstelijnszorg (Huisartsen/tandartsen/ Fysiotherapeuten) hun praktijk kunnen uitoefenen;
 • Initiëren van hulp t.a.v. eenzaamheid/isolement zoals:
  • Bijeenkomsten organiseren voor de doelgroep m.b.v. KBO en Fundament;
  • Electrocar aanbieden voor uitstapjes en ontmoetingen;
  • Duofiets aanbieden voor tochtjes in de buitenlucht.
 • Samen met de Ondernemers Club Overdinkel (OCO) een AED werkgroep/stichting oprichten. De dorpsraad zal uit het haar beschikbaar gestelde budget een bijdrage voor onderhoud aan de AED’s doneren. Een dorpsraadslid zal zitting nemen in deze werkgroep;
 • Binnen haar mogelijkheden meedenken met instanties om de gezondheidszorg minimaal op het huidige niveau te handhaven. De zorg moet voor iedereen beschikbaar en bereikbaar zijn.
 • Door vergrijzing zal de zorg voor ouderen toenemen. Toekomstige knelpunten signaleren bij verantwoordelijke instanties.

Wonen en werken

 • Meedenken met de te ontwikkelen woonvisie van de gemeente Losser voor de komende jaren;
 • Signaleren van onwenselijkheden t.a.v. openbare ruimten zoals groenvoorzieningen, trottoirs, parkeerplaatsen, speelplaatsen, enz.;
 • Signaleren van problematiek rond de beschikbaarheid van woonruimte;
 • Contact houden met de plaatselijke Ondernemers Club Overdinkel en de gemeente Losser t.a.v. werkgelegenheid en arbeidsparticipatie.

Welzijn

 • In het oog houden van veiligheid en kwaliteit van speelgelegenheden voor de jeugd;
 • Trachten om voor de jeugd (adolescenten) een structurele plek te creëren om bij elkaar te kunnen zijn zonder overlast te bezorgen aan andere bewoners;
 • Door de vergrijzing zal de vraag naar dagbesteding toenemen. De opvang op het zorgcomplex Tiekerhook speelt hierin een belangrijke rol. We zullen in gesprek blijven met de gemeente en zorgaanbieders en vragen om voldoende capaciteit;
 • Sociaal contact voor ouderen is belangrijk. De voorzieningen in ’t Trefhuus om te kunnen kaarten, handwerken of te kunnen dansen worden gewaardeerd. We willen waar mogelijk activiteiten die eenzaamheid kunnen bestrijden stimuleren;
 • Spreekuren van de gemeente, wijkagent en stichting Fundament moeten blijven bestaan. Burgers kunnen zo gemakkelijk in contact komen met deze instanties.

Sport en Ontspanning

 • Het grote aanbod aan sportverenigingen toejuichen en behouden. Voor nieuwe activiteiten middelen inzetten voor stimulatie en realisatie;
 • Het nog op te stellen sportakkoord zal een belangrijke leidraad worden en houvast geven. De dorpsraad kan hierin slechts een beperkte ondersteunende rol spelen.
 • Ook de activiteiten van de muziekverenigingen worden zeer gewaardeerd, naast muzikale vorming geven zij menig evenement sfeer. In de muziekkoepel zijn geregeld optredens.

Recreatie

 • Meedenken met realisatie van een nieuwe wandelroute door het Tiekenveen via de gesaneerde oude vuilnisbelt;
 • Meedenken met een te realiseren nieuwe fiets/wandelroute naar het “Lagapad” in Gronau;
 • Zo nodig meedenken en stimuleren van een nieuw smokkelmuseum. Bruisend Overdinkel neemt hierin een voortrekkersrol.

Verkeer

 • Ons sterk maken voor het behouden van de rechtstreekse busverbinding (lijn 64)naar Oldenzaal. Deze wordt met name door scholieren en ouderen frequent gebruikt.
 • Signaleren indien het vrachtverkeer over de Hoofdstraat (weer) onacceptabele vormen gaat aannemen.
 • Signaleren indien op het woonerf bij ‘t Trefhuus onveilige situaties ontstaan vanwege het overtreden van de maximum snelheid. Hiervoor hebben we speciale aandacht omdat er een basisschool gevestigd is.

Milieu en Duurzaamheid

 • Het waar mogelijk ondersteunen van de gemeente bij het uitvoeren van duurzaamheidsprojecten. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van deelname in projectgroepen. Te denken valt hierbij aan energiebesparing, schone energie, scheiding van huisvuil met als doel beperking van restafval;
 • Ons sterk maken voor het realiseren van een ondergronds inzamelpunt in Overdinkel, tevens willen we het afval verzamelpunt in Losser behouden;
 • Speciale aandacht voor de ontwikkeling van een zonnepark aan de Drielandweg. In het kader hiervan willen we de belangen van inwoners van Overdinkel zo goed behartigen.

Leefbaarheid en voorzieningen voor bewoners

 • Wij onderstrepen het belang van een vitale middenstand in Overdinkel. We zullen lobbyen voor het behoud van winkels en horecazaken;
 • Wij zien het belang van de pinautomaat en streven naar behoud hiervan;
 • De rol van ’t Trefhuus is van groot belang. Indien nodig kan de dorpsraad een rol als intermediair vervullen bij de inzet van deze centrale voorziening;
 • Meedenken en ondersteunen van lokale nieuwe initiatieven die de leefbaarheid ten goede komen. Een voorbeeld hiervan kan de opzet van een Repair Café zijn;
 • Blijven inzetten om de groeiende synergie te behouden en aan te moedigen.

Veiligheid

 • Aanmoedigen en ondersteunen van buurtwhatsapp’s;
 • Contact houden met de wijkagent inzake ongewenste situaties;
 • Ongewenst gedrag signaleren en melden bij instanties;
 • Zijn de aanrijtijden van hulpdiensten op het gewenste niveau;
 • Zijn er calamiteiten risico’s (Urenco Gronau)? Wat zijn de actie plannen?.