Dorpsvisie Overdinkel 2007

Samenvatting wensbeeld

Inleiding

In dit document wordt het wensbeeld van Overdinkel geschetst. Dit wensbeeld wordt gezien als het toekomstbeeld over 15 jaar en is gedestilleerd uit hetgeen in de vier dorpsgesprekken en de inloopmiddagen naar voren is gekomen.

N.b. een aantal zaken, gemeld in de Dorpsvisie, zijn inmiddels gerealiseerd. Er is voor gekozen deze hieronder verder niet te benoemen.

Algemeen

De gemiddelde Overdinkelnaar is gepast trots op zijn dorp. Het is prettig wonen in Overdinkel. Dagelijkse boodschappen zijn nog wel te verkrijgen in het dorp. De aanwezigheid van 2 supermarkten wordt als positief ervaren. Men is wel bang in de toekomst voorzieningen te verliezen. Opvallend vaak worden daarbij de pinautomaat vande Rabobank en de bibliotheek genoemd. Dit zijn voorzieningen die men graag wil behouden.

1.    Mooie plekken

De mooie plekken van het dorp liggen voornamelijk buiten het dorp, zo blijkt uit de dorpsgesprekken. Het Tiekenveen, de Oelermars, de Ruhenbergerbeek en het Lagapad worden veelvuldig genoemd. In de kern worden de Muziekkoepel en het processiebos achter de kerk vaak genoemd als de mooiste plekjes.

2.    Minder mooie plekken

Buiten de kern wordt het Tiekenveen vaak genoemd. Dit veengebied was vroeger een van de fraaie plekken van het dorp maar door de komst van de vuilnisbelt is er weinig meer van de vroegere kwaliteit van deze plek over. Nu deze plek niet meer actief in gebruik is als vuilnisbelt, is de wens van een deel van de bevolking te onderzoeken of deze plek weer enigszins hersteld kan worden in de oude staat. Teruggeven aan de natuur en toeristisch interessant maken is toch wel de wens voor de toekomst.

3.    Wonen

De inwoners van Overdinkel willen voorkomen dat het dorp meer en meer gaat vergrijzen. De gemeente heeft momenteel één grotere bouwlocatie op het oog, namelijk de ‘Geurmei’. De meeste inwoners vinden de locatie van de Geurmei acceptabel, mits er gebouwd gaat worden voor de doelgroepen die hier het meest behoefte aan hebben, namelijk de starters en de senioren. De starters hebben voornamelijk behoefte aan goedkopere huur- en koopwoningen. De behoefte van de senioren varieert nogal: de senioren die in een koopwoning wonen willen zo lang mogelijk op die plek blijven. De senioren die gehuurd wonen, geven aan op termijn wel iets te zien in een appartement met enige zorgfunctie.

Tijdens de dorpsavonden is de bewoners gevraagd een contour rondom het dorp te trekken. Buiten deze denkbeeldige lijn mag absoluut niet gebouwd worden.

De Invalsweg is een harde grens, daarbuiten begint het gebied rondom de Ruhenbergerbeek. Ook de Noordelijke entree van het dorp is af. Over de westzijde van het dorp bestaat meer discussie. De rode lijn in deze discussie is dat er wel gebouwd mag worden. Het bepalen van de grens varieert van  de huidige uitbreidingsplannen (Geurmei) tot aan de Goormatenweg.

4.    Verkeer

Binnen het thema verkeer is meestentijds gesproken over de problemen die de doorgaande Hoofdstraat veroorzaakt. Met name gaat het hier om het vele vrachtverkeer dat zich door Overdinkel in de richting van Losser en Gronau beweegt.

Men beseft zich terdege dat het dorp zijn ontstaansgeschiedenis ontleent juist aan de doorgaande Hoofdstraat. De meeste bewoners zitten dat ook niet te wachten om alle doorgaande verkeer uit het dorp te halen. Want verkeer geeft zeker een bepaalde charme aan het dorp. In een aantal groepen is de noodzaak tot een rondweg besproken. Nagenoeg alle deelnemers aan de dorpsavonden zien geen directe oplossing in het aanleggen van een rondweg.

5.    Voorzieningen

Het voorzieningenniveau moet zeker niet verder afnemen. Men is bang dat dit wel zal gebeuren wanneer de bevolking gaat vergrijzen en wellicht zal gaan krimpen in de toekomst.

6.    Werken

In het wensbeeld is Overdinkel geen werkdorp, maar heeft enige uit het dorp voortgekomen bedrijvigheid op goed ingepaste locaties aan de rand van het dorp, zonder overlast richting de woonfunctie. Overdinkel is in eerste instantie een prettig woondorp waarin veel bewoners forens zijn. Enige bedrijvigheid is echter onlosmakelijk verbonden met het sociale en verenigingsleven. In het dorp is de werkgelegenheid vermengbaar met wonen, waarbij het accent ligt op werken in de Hoofdstraat.

7.    Buitengebied, toerisme en recreatie

Om een duurzaam beheer van het landschap (door boeren en particulieren) mogelijk te maken wenst men meer mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer (groen blauwe diensten). Recreatie die past in het landschap is welkom. Het liefst wil men voorzieningen waar men zelf ook nog iets aan heeft, op het vlak van dagrecreatie, zoals sauna / welness enz. Ook (meerdaagse) verblijfsrecreatie is gewenst. Graag ziet men dat de camping nieuw leven ingeblazen wordt. De infrastructuur is immers al aanwezig. Hiervoor is wel een goede inpassing in het landschap noodzakelijk.

De bewoners wensen de toegankelijkheid van het buitengebied verder te versterken. Dit kan via meerdere wegen. Enkele gebieden verdienen een opknapbeurt. Het Tiekenveen is nu een lelijke plek, maar ook een kans. Men wenst het gebied te transformeren tot een park- en wandelgebied. Een tweede mogelijkheid is aan te sluiten bij de historie van het gebied. Geopperd wordt om oude kerkepaden en bruggetjes te herstellen.

Auteur

Hans Fij

Secretaris Dorpsraad Overdinkel